CLIENTENRAAD

De cliëntenraad van Meditta behartigt de belangen van cliënten die gebruik maken van de dienstverlening van Meditta. Dit kan zijn op de Spoedpost Westelijke Mijnstreek, Spoedpost Roermond, Spoedpost Weert, het Meditta Medisch Centrum in Echt en bij de praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijken. Ook informeren we het bestuur en management over voor- en nadelen die cliënten ervaren tijdens deelname aan de ketenzorgprogramma’s.

Wij kijken met een kritische blik of de dienstverlening, het beleid en de kwaliteit van Meditta aansluit bij de behoefte van de cliënten. Gevraagd of ongevraagd adviseren we de Raad van Bestuur. De cliëntenraad bevordert participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten, zodat deze zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken. We richten ons op het algemeen belang, persoonlijke zaken behandelen is niet onze taak, maar wij staan open voor alle meldingen die betrekking hebben op door Meditta geleverde zorg.
De cliëntenraad hecht grote waarde aan een goede verstandhouding met de Raad van Bestuur en met de diverse geledingen binnen Meditta. We beogen een proactieve cliëntenraad te zijn, gebaseerd op een goede samenwerking en open (transparante) communicatie.

Als een kerntaak ziet de cliëntenraad het bewaken van de privacy en de veiligheid van de cliënt van Meditta. Een andere kerntaak is het bewaken van de kwaliteit van de door Meditta geleverde zorg.
Op 28 januari 2016 is de cliëntenraad van Meditta geïnstalleerd en zal haar werkzaamheden verrichten op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Zorgaanbieder en Cliëntenraad en het Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad, conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

De cliëntenraad bestaat uit: (v.l.n.r.)
De heer Peter Dols
Mevrouw Anjes Velzeboer-Lenders
De heer Wiel Steinen
De heer Arno Parren, voorzitter

Voor informatie, vragen, suggesties of contact kunt u, desgewenst ook strikt vertrouwelijk, bij de cliëntenraad terecht. U kunt met ons contact opnemen via Miranda van den Bongarth, ambtelijk secretaris Cliëntenraad Meditta, clientenraad@meditta.nl.