CLIENTENRAAD

Op 28 januari 2016 is de cliëntenraad van Meditta geïnstalleerd door de Raad van Bestuur. De cliëntenraad zal haar werkzaamheden verrichten op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Zorgaanbieder en Cliëntenraad en het Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad, conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

De cliëntenraad bestaat uit: (v.l.n.r.)
Mevrouw Rita Claessen-Schrijnemaekers
De heer Peter Dols
Mevrouw Anjes Velzeboer-Lenders
De heer Wiel Steinen
De heer Arno Parren, voorzitter

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten die gebruik maken van de dienstverlening van Meditta. Gevraagd of ongevraagd wordt advies gegeven aan de Raad van Bestuur. Ook kijkt hij met een kritische blik of de dienstverlening, het beleid en de kwaliteit van Meditta aansluit bij de vraag van de cliënten en bevordert naar vermogen de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten, zodat de cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken. De cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van de cliënten. Persoonlijke zaken van cliënten worden niet behandeld.

Voor informatie, vragen, suggesties of contact met de cliëntenraad kunt u terecht bij Miranda van den Bongarth, Ambtelijk secretaris Cliëntenraad Meditta, clientenraad@meditta.nl.